požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Gospodarenje otpadom

  Komunalac Požega d.o.o. obavlja sakupljanje i zbrinjavanje  otpada na odlagalište „Vinogradine“ s područja 8 jedinica lokalne samouprave Požeško-slavonske županije i to s područja gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika. Sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom provodi se u skladu s Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom koju su donijele sve jedinice lokalne samouprave na čijem se području organizirano odvozi otpad.

  Najveći dio otpada čini miješani komunalni otpad koji se sakuplja u domaćinstvima, a manji postotak pripada ostalim vrstama komunalnog otpada i neopasnom proizvodnom otpadu.

  Otpad se na odlagalište odlaže na sanitarni način u nepropusne kasete, te se provode sve mjere zaštite okoliša. Ukupna godišnja količina odložena na odlagalište iznosi cca 15.000 t.

  U sustav organiziranog odvoza otpada na području Požeštine u 2017. godini uključeno je 18685 korisnika na području Požeštine od čega 15560 korisnika pripada individualnom stanovanju, 1946 kolektivnom te 1179 gospodarskim subjektima (škole, ustanove, tvrtke i sl.). Obuhvaćenost domaćinstava organiziranim odvozom je cca 82,53%. Po pojedinim jedinicama lokalne samouprave obuhvaćenost stanovništva organiziranim odvozom otpada je sljedeća: Grad Požega (87,6%), Grad Pleternica (80,3%), Grad Kutjevo (82,1%), Općina Brestovac (70,2%), Općina Čaglin (59,7%), Općina Jakšić (82,1%), Općina Kaptol (81,6%) i Općina Velika (82,7%).

   

  Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

  Otpad se u domaćinstvima sakuplja u PE posude od 120 l, plastične vreće ili pocinčane kontejnere od 1100 l (u stambenim zgradama), te kontejnere od 5 i 7 m3 (groblja, tržnice, tvrtke) bez odvajanja na mjestu nastanka. Autosmećarima (6 kom.) i samopodizačima (2 kom.) obavlja se prijevoz komunalnog otpada.

  Sav otpad kontrolirano ulazi u prostor odlagališta, važe se i odlaže na prethodno pripremljen teren (kasete).

  Od 1.1.2010. god. usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja se prema volumenu otpada. Za otpad koji ne stane u spremnik korisnik je obvezan kupiti doplatnu vreću u čiju je cijenu uračunata usluga odvoza i zbrinjavanja otpada. Korisnike se potiče na odvajanje korisnog otpada iz komunalno. Tako smanjuju količine otpada u svojim spremnicima za komunalni otpad što u konačnici rezultira i smanjenim količinama otpada na odlagalištu.

   

  Odvojeno sakupljanje korisnog otpada

  U srpnju 2014. započela je implementacija sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada (papir, staklo, plastika) sukladno odredbama zakona. Do sada su obuhvaćena gotovo sva domaćinstva na području Grada Požege (99%) i dio gospodarskih subjekata (96% - škole, domovi umirovljenika, ustanove, tvrtke itd.). Na području ostalih gradova i općina implementacija je provedena samo u gradskim i općinskim središtima te je u 2016. god. izrađen elaborat za proširenje sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada na naselja koja se nalaze na glavnim  prometnim pravcima između grada Požege i ostalih gradskih i općinskih središta. Djelomično su provedene i pripremne aktivnosti nabave i podjele vreća za odvojeno sakupljanje korisnog otpada u tim naseljima, a početak njihovog uključivanja u sustav planiran je početkom 2017.god. Postojeći sustav odvojenog sakupljanja korisnog otpada krajem 2016. god. obuhvaćao je 67% korisnika uključenih u organizirani odvoz otpada, a u 2017.god. povećan je na 76%. U domaćinstvima individualnog stanovanja u gradu Požegi za odvojeno sakupljanje primjenjuju se posude za papir 120 l te vreće za otpadnu plastiku i staklo, dok se u ostalim naseljima primjenjuju samo vreće. Za domaćinstva kolektivnog stanovanja uređuju se zeleni otoci sa spremnicima 1100 l, a u gospodarskim subjektima primjenjuju se spremnici raznih dimenzijama (120l, 240 l, 1110 l). Planira se daljnje proširenje i implementacija sustava u domaćinstva i gospodarske subjekte. Do 2016. god. komunalna oprema za odvojeno sakupljanje otpada (spremnici) nabavljali su se suradnjom Komunalca Požega i Grada Požege uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 2017. god. nabavljena su dva komunalna vozila za sakupljanje otpada i jedno lako teretno vozilo. Vreće za odvojeno sakupljanje otpada u 2017.god. su nabavljene, a komunalno društvo nabavilo ih je samostalno. Komunalac Požega d.o.o. nastavio je s podjelom kartonskih kutija za odlaganje otpadnog papira u prostorijama osnovnih škola i pojedinih ustanova, kako bi implementacija sustava odvojenog sakupljanja otpada bila što učinkovitija.

  Na području Požeštine trenutno je 32 zelena otoka (16 -Grad Požega, 2 – Grad Pleternica, 2 – Grad Kutjevo, 2 – Općina Brestovac, 2 – Općina Čaglin, 3 – Općina Jakšić, 2 – Općina Kaptol, 3 – Općina Velika) na kojima se odvojeno sakuplja otpadni papir, staklo i plastika. U gradu Požegi postavljeno je 7 spremnika 2500 l za odlaganje otpadnog tekstila, stare odjeće i obuće te jedan u Pleternici.

  Zeleni otoci su implementirani u 2 stambena bloka s kolektivnim stanovanjem u Požegi - Babin vir  i  S.Radića - Dr.Franje Tuđmana – Njemačka – Cirakijeva, kako bi domaćinstva u stambenim zgradama imala mogućnost izdvajanja korisnih vrsta otpada iz kućnog otpada. 

  Skupljeni korisni otpad iz domaćinstava, gospodarskih subjekata i sa zelenih otoka odvozi se prema planovima odvoza – iz gospodarskih subjekata i zelenih otoka jednom tjedno, a iz domaćinstava jednom mjesečno. Korisni otpad odvozi se na plohu za odvojeno sakupljanje otpada na odlagalištu „Vinogradine“ gdje prolazi postupke sortiranja, izdvajanja nečistoća iz otpada i nečistog korisnog otpada, a određene vrste se i baliraju (PE folija, big bag vreće, PET ambalaža, HDPE i PP ambalaža). Nečistoće iz otpada te sav nečisti otpad, koji ovlašteni sakupljači ne preuzimaju, odlaže se u kasete odlagališta, a iskoristivi otpad, koji je vrijedna sirovina, predaje ovlaštenim sakupljačima.

  U 2017. god. na području gradova i općina Požeštine sakupljeno je i predano ovlaštenim oporabiteljima 478,42 tone papira, 84,02 tone stakla, 30,93 tone plastike i 19,73 tone tekstila.

  Izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.god. (PGO RH) planiran je regionalni koncept centara za gospodarenje otpadom po kojemu će se otpad Požeško-slavonske županije (osim Općine Čaglin) zbrinjavati u Centru za gospodarenje otpadom Šagulje u Brodsko-posavskoj županiji. Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.god. isto je potvrđeno, a novi je plan definirao u poglavlju 8. projekte važne za provedbu plana gospodarenja otpadom. Novi Plan gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave treba biti usklađen s PGO RH te bi u njemu trebali biti definirani svi objekti za gospodarenje otpadom važni za provedbu mjera i dostizanje zadanih ciljeva.

   

  Odlagalište „Vinogradine“

  Postojeća građevina za gospodarenje otpadom na području Požeštine je odlagalište neopasnog otpada „Vinogradine“.

  Lokacija postojećeg odlagališta nalazi se na području Grada Požege u k.o. Mihaljevci na k.č.br. 700. Trapeznog je oblika, na ravnom terenu i nadmorskoj visini oko 183 do 193 m. Lokacija je okružena šumom akacije. S istočne strane lokacije nalazi se cesta Požega - Alilovci. S glavnom prometnicom povezana je pristupnom asfaltiranom cestom do ulaza u odlagalište. S okolnim naseljima Požeške kotline dobro je prometno povezana.

  Prostor odlagališta sastoji se iz dvije cjeline: ulazno-izlazna zona i prostor oko odlagališta te radna zona - prostor za odlaganje otpadaka. Ukupna površina  objekta unutar ograde je  10 ha od čega je 5,7 ha predviđeno za prostor za odlaganje otpada.

  Godišnje se na odlagalište odloži cca 15.000 t otpada, najvećim dijelom miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava, te manja količina neopasnog proizvodnog otpada iz gospodarstva.

  Radovi na sanaciji odlagališta započeli su 2004.god. i izvode se etapno.

  U prvoj etapi izvedeni su radovi na uređenju i izgradnji ograde, prometno-manipulativnih prostora, vage, zidanog objekta za zaposlene te sanaciji postojećeg tijela odlagališta s ublažavanjem nagiba, pripremom kaseta za odlaganje novog otpada (kaseta 1 i kasete 2)  i izgradnjom sustava za odvodnju procjednih voda i južne lagune s ogradom.

  U drugoj etapi je izgrađena 3. kaseta. Radovi su obuhvatili pripremu terena te izradu donjeg brtvenog sloja s obodnim nasipima i drenažnim sustavom.

  U trećoj etapi  izgrađen je sustav odvodnje i sjeverne lagune za prihvat procjednih voda te ograde lagune na sjeverozapadnoj strani parcele odlagališta.

  U četvrtoj etapi izgrađena je kaseta br.4. Radovi su obuhvatili pripremu terena te izradu donjeg brtvenog sloja s obodnim nasipima i drenažnim sustavom.

  Naredna etapa obuhvatit će proširenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu.

  Ostali podaci o odlagalištu:

  ukupna površina odlagališta unutar ograde: 100.000 m2

  ukupna površina  za odlaganje otpada: 57.000 m2

  ukupni kapacitet odlagališta: 558.520 m3 (uz pretpostavku odlaganja otpada prema projektu koji je izradila tvrtka IPZ Uniprojekt iz Zagreba i zbijenost otpadaka od 0,75 t/m3)

  Zatvaranje odlagališta predviđeno je godinu dana po početku rada Centra za gospodarenje otpadom, no na odlagalište će se otpad moći odlagati i nadalje ako dobije status usklađenog odlagališta.


  pdfOpći uvjeti pružanja komunalne usluge sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom473.13 KB

  pdfCjenik sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada.pdf302.54 KB  Projekti energetske obnove

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO