požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Gospodarenje otpadom

DJELATNOST GOSPODARENJA OTPADOM 

1. Obuhvaćenost naselja javnom uslugom sakupljanja komunalnog otpada

Komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o. javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada obavlja na području 3  grada (Požega, Pleternica, Kutjevo) i pet općina (Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika). Organiziranim odvozom obuhvaćeno je ukupno 18.222 korisnika na području Požeštine (stanje 31.12.2018.). Od toga 16.981 korisnik čine domaćinstva (15.556 u individualnom i 1.425 u kolektivnom stanovanju), a preostalih 1.241 korisnik su gospodarski subjekti (tvrtke, ustanove, škole i sl.). 

Organizirani odvoz obavlja se u sljedećim naseljima:

GRAD POŽEGA: Alaginci, Bankovci,  Crkveni Vrhovci, Ćosine Laze, Dervišaga, Donji Emovci, Drškovci, Emovački Lug, Golobrdci, Gornji Emovci, Gradski Vrhovci, Komušina, Krivaj, Kunovci, Laze Prnjavor, Marindvor, Mihaljevci, Novi Bankovci, Nova Lipa, Novi Mihaljevci, Novi Štitnjak, Novo Selo, Požega, Seoci, Stara Lipa, Šeovci, Škrabutnik, Štitnjak, Turnić, Ugarci, Vasine Laze, Vidovci;

GRAD PLETERNICA: Ašikovci, Bilice, Blacko, Bresnica, Brodski Drenovac, Bučje, Buk, Bzenica, Ćosinac, Frkljevci, Gradac, Kadanovci, Kalinić, Komorica, Koprivnica, Kuzmica, Lakušija, Novoselci, Pleternica, Poloje, Ratkovica, Resnik, Sesvete, Srednje Selo, Sulkovci, Svilna, Trapari, Vesela, Viškovci, Zagrađe, Zarilac. Odvoz se ne obavlja u sljedećim naseljima: Brđani, Knežci, Mali Bilač, Mihaljevići, Pleternički Mihaljevci, Tulnik, Vrčin dol;

GRAD KUTJEVO: Bektež, Bjeliševac, Ciglenik, Ferovac, Grabarje, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Šumanovac, Tominovac, Venje i Vetovo;

OPĆINA BRESTOVAC: Bolomače, Boričevci, Brestovac, Busnovi, Daranovci, Deževci, Dolac, Donji Gučani, Gornji Gučani, Ivandol, Jaguplije, Kujnik, Novo Zvečevo, Nurkovac, Orljavac, Pasikovci, Pavlovci, Perenci, Požeški Brđani, Skenderovci, Sloboština, Vilić Selo, Zakorenje i Završje. Odvoz se ne vrši u sljedećim naseljima: Amatovci, Bogdašić, Crljenci, Čečavac, Čečavački Vučjak, Jeminovac, Kamenska, Kamenski Šeovci, Kamenski Vučjak, Koprivna, Kruševo, Mihajlije, Mijači, Mrkopolje, Oblakovac, Podsreće, Rasna, Ruševac, Sažije, Striježevica, Šnjegavić, Šušnjari, Vranić i Žigerovci;

OPĆINA ČAGLIN: Čaglin, Djedina Rijeka, Duboka, Kneževac, Latinovac, Migalovci, Milanlug, Nova Lipovica, Nova Ljeskovica, Ruševo, Sapna, Stara Ljeskovica, Stari Zdenkovac, Vlatkovac i Vukojevica. Odvoz se ne vrši u sljedećim naseljima: Darkovac, Dobra Voda, Dobrogošće, Draganlug, Imrijevci, Ivanovci, Jasik, Jezero, Jurkovac, Mokreš, Novi Zdenkovac, Paka, Sibokovac, Sovski Dol, Stojčinovac, i Veliki Bilač;

OPĆINA JAKŠIĆ: Bertelovci, Cerovac, Eminovci, Granje, Jakšić, Radnovac, Rajsavac, Svetinja, Tekić, Treštanovci;

OPĆINA KAPTOL: Alilovci, Bešinci, Češljakovci, Doljanovci, Golo Brdo, Kaptol, Komarovci, Novi Bešinci, Podgorje, Ramanovci;

OPĆINA VELIKA: Antunovac, Biškupci, Bratuljevci, Doljanci, Draga, Lučinci, Milanovac, Oljasi, Poljanska, Potočani, Radovanci, Stražeman, Toranj, Trenkovo, Trnovac, Velika. Odvoz se ne obavlja u sljedećim naseljima: Gornji Vrhovci, Kantrovci, Klisa, Markovac, Milivojevci, Nježić, Ozdakovci i Smoljanovci. 

2. Prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Miješani komunalni otpad prikuplja se u osnovnim spremnicima (120 l, 240 l i 1100 l) koje osigurava Komunalac Požega d.o.o. i/ili velikim osnovnim spremnicima (volumena 5000 l i više) koje nabavlja korisnik usluge o vlastitom trošku ili unajmljuje od davatelja usluge. 

Iznimno, miješani komunalni otpad može se prikupljati i odložiti u doplatne PE vreće s logotipom davatelja usluge, kroz čiju se nabavnu cijenu plaća trošak sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja predanog otpada, ako količina otpada povremeno premašuje volumen osnovnog spremnika. 

Komunalac Požega d.o.o. označio je osnovne spremnike za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika, osim velikih osnovnih spremnika čije se pražnjenje evidentira na drugi način, te je volumen osnovnog spremnika prilagodio potrebama pojedinog korisnika usluge.

3. Odvojeno prikupljanje otpada

Korisnici usluge dužni su iz miješanog komunalnog otpada izdvojiti biorazgradivi komunalni otpad (otpadni papir i karton i biootpad), reciklabilni otpad (metal, staklo, plastika, drvo, tekstil), krupni otpad te problematični otpad.

Prikupljanje otpadnog papira i kartona te reciklabilnog otpada obavlja se u okviru javne usluge prema unaprijed utvrđenom rasporedu odvoza po sistemu „od vrata do vrata“, putem zelenih otoka i reciklažnog dvorišta. 

Prikupljanje biootpada za sada se ne obavlja, ali se nakon izgradnje kompostane planira obavljati u okviru javne usluge prema unaprijed utvrđenom rasporedu odvoza po sistemu „od vrata do vrata“ i u reciklažnom dvorištu.

Papir i karton, staklo i plastika prikupljaju se u standardiziranim spremnicima  i PE vrećama.

Korisnik usluge koji se odlučio za kućno kompostiranje biootpada potpisivanjem Izjave o načinu korištenja javne usluge potvrđuje da će to raditi na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš.

Krupni (glomazni) otpad sakuplja se u reciklažnom dvorištu te jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge. Komunalac Požega prema unaprijed utvrđenom rasporedu odvoza i prijavi korisnika usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima krupni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu bez naknade u količini od max. 2 m3, a može osigurati i preuzimanje krupnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta. 

Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom dvorištu.

Komunalac Požega je 2014.god. započeo s implementiranjem odvojenog sakupljanja korisnog otpada u domaćinstvima u gradu Požegi, a od 2015.god. implementacija je proširena i na ostala naselja na području Požeštine obuhvaćena organiziranim odvozom. Domaćinstvima u samom gradu Požegi dodijeljene su plave posude za papir od 120 l te vreće za odvojeno sakupljanje plastike i stakla, dok su ostalim naseljima podijeljene vreće za papir, staklo i plastiku. Odvoz odvojeno skupljenog korisnog otpada obavlja se prema utvrđenim planovima odvoza jedanput ili dvaput u 2 mjeseca. Implementacija odvojenog sakupljanja provedena je i u dijelu gospodarskih subjekata. Na području Grada Požege odvojenim sakupljanjem korisnog otpada do kraja 2018.god. obuhvaćeno je 100 % korisnika usluge, na području Grada Pleternice cca 53,76 %, na području Grada Kutjeva cca 81,35%, na području Općine  Brestovac oko 63,25%, na području Općine Čaglin cca 50,1%, na području Općine Jakšić i Općine Kaptol svi korisnici usluge tj. 100%, te na području Općine Velika oko 88,82 %, od čega najveći udio čine domaćinstva u individualnom stanovanju.

Za sakupljanje biorazgradivog otpada nabavljeno je i podijeljeno 1200 kompostera domaćinstvima na području Grada Požege. Podjelom kompostera obuhvaćeno je cca 7,71% domaćinstava od ukupnog broja domaćinstava u individualnom stanovanju na području Požeštine. Odlaganjem biorazgradivog otpada u kompostere dobiva se kvalitetno prirodno gnojivo, smanjuje količina otpada na odlagalištu te sprječava stvaranje štetnih stakleničkih plinova. 

4. Reciklažna dvorišta

Prema čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 3.000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području.

U 2018. godini izgrađeno je reciklažno dvorište u Gospodarskoj zoni u Pleternici te otvoreno za korisnike u travnju 2019. godine. Početkom 2019. godine izgrađeno je i reciklažno dvorište u Industrijskoj ulici u Požegi, a korisnici ga mogu koristiti od svibnja 2019.godine. Početkom lipnja 2020. s radom je počelo reciklažno dvorište u Jakšiću, unutar gospodarske zone na adresi Kolodvorska 215A. Reciklažno dvorište u Velikoj s radom je počelo u srpnju 2020. godine, na adresi Strossmayerova 20d.

Općine Brestovac i Kaptol sklopile su s Gradom Požega ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta, dok su Grad Kutjevo i Općina Čaglin ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta potpisali s Gradom Pleternica kako bi se svim korisnicima usluge s područja Požeštine omogućila predaja otpada u reciklažno dvorište. Planirano je da ugovori o korištenju izgrađenih reciklažnih dvorišta budu na snazi sve dok JLS, koje nemaju reciklažna dvorišta, ne uspostave reciklažna dvorišta na svom području.

Izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 100%, a gradnja i opremanje RD-a sufinancirali su EU sredstvima (cca 85%), a preostali dio (cca 15%) sredstvima JLS.

Izgradnjom reciklažnih dvorišta rješava se problem zbrinjavanja problematičnog otpada iz domaćinstava (kiselina, lužina, kemikalija, ulja i masti, boja, baterija i akumulatora s opasnim svojstvima, ambalaže onečišćene opasnim tvarima i sl.) te posebnih kategorija otpada (građevinskog otpada, automobilskih guma, ambalažnog otpada, elektroničkog i električnog otpada, otpadnog tekstila, odjeće i obuće i sl.) smanjit će se količina otpada na odlagalištu i divljim odlagalištima, maksimalno će iskoristiti vrijedna svojstva otpada te se smanjiti iskorištavanje prirodnih resursa.

5. Zeleni otoci

Na području Požeštine trenutno postoji 16 zelenih otoka (3 – Pleternica, 2 – Kutjevo, 2 – Brestovac, 2 – Čaglin, 3 – Jakšić, 2 – Kaptol, 2 – Velika) na kojima se odvojeno sakuplja otpadni papir, staklo i plastika. Na području Požege ne postoje zeleni otoci jer svi korisnici imaju mogućnost odvajanja na kućnom pragu (papir, staklo, plastika). 

Komunalac Požega d.o.o. teži ukidanju zelenih otoka na javnim površinama koja, bez mogućnosti stalnog nadzora, postaju mala „divlja odlagališta“. Planira se uvođenje sustava odvojenog sakupljanja otpada „od vrata do vrata“ u svim naseljima na području Požeštine te izgradnja preostalih reciklažnih dvorišta čime će svim korisnicima biti omogućeno izdvajanje reciklabilnog, krupnog i problematičnog otpada iz miješanog komunalnog otpada.

6. Odvoz otpada

Odvoz otpada obavlja se u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu odvoza. Komunalac Požega raspolaže specijalnim komunalnim vozilima smećarima (8 kom.) i samopodizačima (2 kom.) kojima obavlja odvoz otpada i koja su opremljena tako da je onemogućeno rasipanje otpada i onečišćenje okoliša.

Spremnici se izvoze ispred objekta na javnu površinu tako da isti ne ometaju promet te se obavezno nakon odvoza uklanjaju s javne površine kako bi se spriječila mogućnost oštećenja i eventualna otuđenja. U slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini, korisnik usluge treba omogućiti pristup radi pražnjenja. 

Postupanje s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge mora biti takvo da ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, da ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada. Korisnici usluge su dužni zadužene spremnike za komunalni otpad prati i održavati u čistom stanju, a po potrebi i dezinficirati. 

Sakupljeni i odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku. Prilikom pražnjenja  komunalnog otpada poklopac spremnika mora biti zatvoren.

Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad obavlja se putem automatskog sustava ugrađenog na specijalnom vozilu za prijevoz otpada. Postupak automatskog pražnjenja spremnika snima se kamerama ugrađenim na specijalno vozilo za prijevoz otpada, a snimka se može koristiti kao prihvatljivi dokaz nepravilnog odlaganja otpada i kao dokaz o izvršenju usluge. 

7. Obračun javne usluge prikupljanja 

Novi sustav gospodarenja otpadom potiče korisnika na odvojeno skupljanje otpada jer se bazira na načelu „onečišćivač plaća“ prema kojemu će svaki korisnik koji se ne ponaša u skladu sa zakonom i uredbom tj. ne sprječava nastanak otpada i ne odvaja iskoristive komponente otpada, skuplje plaćati cijenu javne usluge. S obzirom na to da korisnik ima mogućnost odabira spremnika za miješani komunalni otpad koji zadovoljava njegove potrebe, te mu davatelj usluge omogućava odvojenu primopredaju otpada, može ovisno o postupanju s otpadom, regulirati visinu svog računa. Budući da je spremnik za miješani komunalni otpad osnovni spremnik koji se označava za očitavanje pražnjenja i za koji se plaća cijena javne usluge, korisnik koji više izdvaja korisne komponente, imat će manje količine miješanog komunalnog otpada, manje mjesečnih pražnjenja koja se evidentiraju, a time i manje račune.

Svi korisnici imaju mogućnost kroz davanje izjave o načinu korištenja javne usluge, definirati volumen spremnika koji im odgovara, pri čemu je najmanji volumen koji korisnik može zadužiti 120 l. Predviđena je mogućnost korištenja standardiziranih spremnika (plastičnih ili metalnih) volumena 120 l, 240 l, 1100l, 5000 l i više te preskontejnera 5000 l i više. Za miješani komunalni otpad koji ne stane u osnovni spremnik, predviđena je mogućnost korištenja doplatnih PE vreća 60 l, 80 l i 120 l kroz čiju se cijenu plaća usluga odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.

Prema novom cjeniku uvodi se fiksni dio računa koji obuhvaća troškove obvezne minimalne javne usluge za ekonomski održivo poslovanje davatelja usluge te varijabilni dio računa koji ovisi o veličini spremnika i broju pražnjenja spremnika te postupanju korisnika suprotno ugovoru. Strukturu cijene javne usluge stoga čini: 

1. cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene)

2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene)

3. cijena ugovorne kazne (varijabilni dio cijene).

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge. Napravljena je razlika u cijeni minimalne javne usluge za korisnike koji obavljaju kućno kompostiranje te onih koji se odluče za korištenje usluge sakupljanja biootpada, s obzirom na to da sakupljanje i tjedni odvoz biootpada stvara puno veći trošak od kućnog kompostiranja (trošak vozila, prijevoza, rada radnika, nabave spremnika i vreća). Različite cijene minimalne javne usluge za navedene dvije kategorije trebale bi stimulirati korisnike da se odluče za kućno kompostiranje, a nepostojanje kompostane za zbrinjavanje biootpada na području pružanja javne usluge, dodatni je razlog za poticanje kućnog kompostiranja.

Cijena javne usluge za korisnike usluge koji obavljaju kućno kompostiranje biootpada obračunavat će se prema izrazu: 

C = CMJUK + (JC x V x BP x U) + UK,

a cijena javne usluge za korisnike usluge koji koriste uslugu sakupljanja biootpada  obračunavat će se prema izrazu:

C = CMJUS + (JC x V x BP x U) + UK 

pri čemu je

CMJUK - cijena obvezne minimalne javne usluge u slučaju kućnog kompostiranja biootpada izražena u kunama sukladno cjeniku

CMJUS - cijena obvezne minimalne javne usluge u slučaju korištenja usluge sakupljanja biootpada izražena u kunama sukladno cjeniku

JC - jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

V - volumen spremnika 

BP - broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji

U - udio korisnika usluge u korištenju spremnika

UK - ugovorna kazna.

Novi cjenik objavljen je na mrežnoj stranici Komunalca Požega d.o.o.

Iznos mjesečnog računa za korisnike iz kategorije kućanstava u individualnom stanovanju zbroj je cijene minimalne javne usluge koja iznosi 40,68 kn (fiksni dio) te umnoška cijene pražnjenja volumena spremnika (120 l) i broja pražnjenja spremnika koji su korisnici odabrali u Izjavi o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (ako nisu, onda prema prijedlogu davatelja usluge navedenog u Izjavi) (varijabilni dio).

Cijenu javne usluge korisnici iz kategorije kućanstava u individualnom stanovanju plaćaju temeljem mjesečnih računa – uplatnica koje će im biti dostavljene unaprijed svakih 6 mjeseci. Na kraju obračunskog razdoblja od 6 mjeseci, korisnicima će biti ispostavljen polugodišnji obračun temeljem podataka iz evidencije stvarnih pražnjenja spremnika očitanih putem bar kodova na spremnicima. Davatelj usluge ima pravo obračunati i ugovornu kaznu za svako postupanje korisnika protivno ugovoru. Ugovorne kazne vidljive su u Izjavi o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je korisnicima dostavljena na kućnu adresu i koja se smatra ugovorom s korisnikom.

Iznos mjesečnog računa za korisnike iz kategorije kućanstava u kolektivnom stanovanju zbroj je cijene minimalne javne usluge koja iznosi 40,68 kn s PDV-om (fiksni dio) te umnoška cijene pražnjenja volumena zajedničkog spremnika, udjela u korištenju zajedničkog spremnika i broja pražnjenja (1xtjedno) (varijabilni dio). Udio u korištenju zajedničkog spremnika utvrđuje se prema odabranom modelu obračuna A (po članu) ili B (po stanu). Za stambene zgrade koje su zajednički nastupile prema davatelju usluge, model obračuna utvrđen je s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika. Za stambene zgrade koje nisu zajednički nastupile prema davatelju usluge, davatelj usluge dostavio je pojedinačne izjave svim suvlasnicima i predložio obračun usluge prema postojećem volumenu zajedničkog spremnika i izračunu udjela prema modelu B. Za promjenu modela i volumena spremnika, suvlasnici moraju zajednički nastupiti prema davatelju usluge za što im je potrebna suglasnost natpolovične većine suvlasnika. Pražnjenje spremnika u kolektivnom stanovanju obavlja se 1xtjedno. Korisnicima će za predmetnu javnu uslugu biti ispostavljeni mjesečni računi. Davatelj usluge ima pravo obračunati i ugovornu kaznu za svako postupanje korisnika protivno ugovoru. Ugovorne kazne vidljive su u Izjavi suvlasnika stambene zgrade i ovlaštenog predstavnika suvlasnika o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koju je u ime svih suvlasnika potpisao ovlašteni predstavnik i koja se smatra ugovorom s korisnicima. 

Iznos mjesečnog računa za korisnike iz kategorije gospodarstava zbroj je cijene minimalne javne usluge (fiksni dio) i umnoška cijene pražnjenja određenog volumena spremnika (120 l, 240 l, 360 l, 480 l, 1100 l) i broja evidentiranih pražnjenja spremnika u jednom mjesecu (varijabilni dio). Cijena minimalne javne usluge za spremnik volumena 120 l iznosi 66,44 kn, dok se za spremnike 240 l, 360 l i 480 l uvećava proporcionalno volumenu (npr. za 240 l iznosi 132,89 kn). Za spremnike 1100 l, 5000 l, 7000 l, press 5000 l i press 7000 l, cijena minimalne javne usluge iznosi 328,83 kn.

Veliki kontejneri 5000 l i 7000 l (uključujući press kontejnere) odvoze se po pozivu. Korisnicima će za predmetnu javnu uslugu biti ispostavljeni mjesečni računi. Davatelj usluge ima pravo obračunati i ugovornu kaznu za svako postupanje korisnika protivno ugovoru. Ugovorne kazne vidljive su u Izjavi o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja Vam je dostavljena na poslovnu adresu i koja se smatra ugovorom s korisnikom.

8. Odlagalište otpada

Lokacija odlagališta

Postojeća građevina za gospodarenje otpadom na području Požeštine je odlagalište neopasnog otpada „Vinogradine“. 

Lokacija postojećeg odlagališta nalazi se na području Grada Požege u k.o. Mihaljevci na k.č.br. 700. Trapeznog je oblika, na ravnom terenu i nadmorskoj visini oko 183 do 193 m. Lokacija je okružena šumom akacije. S istočne strane lokacije nalazi se cesta Požega - Alilovci. S glavnom prometnicom povezana je pristupnom asfaltiranom cestom do ulaza u odlagalište. S okolnim naseljima Požeške kotline dobro je prometno povezana. 

Prostor odlagališta sastoji se iz dvije cjeline: ulazno-izlazna zona i prostor oko odlagališta te radna zona - prostor za odlaganje otpadaka. Ukupna površina unutar ograde odlagališta je 10 ha od čega je 5,7 ha predviđeno za odlaganje otpada. Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja do konačnog zatvaranja. 

Količine otpada i vijek trajanja

Na odlagalištu „Vinogradine“ odlaže se otpad s područja 8 jedinica lokalne samouprave. Godišnje se na odlagalište odloži cca 12.000 t otpada, najvećim dijelom miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava, te manja količina neopasnog proizvodnog otpada iz gospodarstva. Trenutno se otpadom puni 4. kaseta odlagališta. Kad se u kaseti br 4. dostignu visine otpada ostalih kaseta, postoji mogućnost odlaganja otpada i na površini svih izgrađenih kaseta dok se ne postignu projektirane visine odlagališta sukladno Glavnom projektu, tako da je, prema procjenama, na odlagalištu moguće odlagati otpad narednih 10 godina. 

Po izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje u Brodsko-posavskoj županiji, odlagalište će se zatvoriti, a otpad s područja Požeštine (osim Općine Čaglin), prema Planu gospodarenja otpadom RH, odvozit će se u CGO Šagulje (Općina Čaglin u CGO Orlovnjak)

Dokumentacija odlagališta

Odlagalište Vinogradine posjeduje sljedeću dokumentaciju:

• Studija utjecaja na okoliš s idejnim rješenjem odlagališta komunalnog otpada na lokaciji „Vinogradine“, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o, Zagreb, prosinac 1998.

• Glavni projekt odlagališta otpada I kategorije „Vinogradine“, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o, Zagreb, lipanj 2001.

• Lokacijska dozvola izdana po Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša  Požeško-slavonske županije, klasa: UP/I°-350-05/99-02/229, urbroj: 2177-04-02/4-00-6, u Požegi 6.3.2000.god.

• Građevinska dozvola izdana po Uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Službi za gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo klasa: UP/I°-361-03/01-02/196, urbroj: 2177-03-04%5-02-6, u Požegi 5.7.2002.god.

• Uvjerenje za uporabu građevine klasa: 361-05/08-03/13, urbroj: 2177/1-06-02/5-08-3 od 2.listopada 2008.god.

• Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1.listopada 2007.godine, klasa: UP/I°-361-05/16-30/000275, urbroj: 2177/1-06-06/11-16-0005 od 26.8.2016.

Za potrebe proširenja reciklažnog dvorišta ishođena je lokacijska dozvola za faznu izgradnju odlagališta do konačnog zatvaranja te građevinska dozvola.

• Lokacijska dozvola izdana od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, klasa: UP/I-350-05/15-01/000023, urbroj:2177/1-06-06/9-15-0009, u Požegi 30.10.2015.god.

• Građevinska dozvola izdana od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, klasa: UP/I-361-03/16-01/000023, urbroj: 2177/1-06-06/13-16-0009 od 26.4.2016.godine.

• Očitovanje o izvršnosti i pravomoćnosti građevinske dozvole za građenje građevine za proširenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada „Vinogradine“, klasa: 350-05/16-03/44, urbroj: 2177/1-06-06/13-16-2 od 28.4.2016.

• Rješenje o izmjeni građevinske dozvole, klasa: UP/I°-361-03/16-01/000134, urbroj: 2177/1-06-06/13-16-0003 od 21.11.2016.

• Očitovanje o izvršnosti i pravomoćnosti rješenja o izmjeni građevinske dozvole, klasa: 350-05/16-03/60, urbroj: 2177/1-06-06/13-16-2 od 25.11.2016.

Za obavljanje djelatnosti gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest

• Građevinska dozvola izdana od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i  graditeljstvo Požeško-slavonske županije, klasa: UP/I-361-03/16-01/000023, urbroj: 2177/1-06-06/13 16-0009 od 26.4.2016.godine.

Sanacija odlagališta

Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja do konačnog zatvaranja. Sanacija odlagališta „Vinogradine“ započela je po izradi dokumentacije, te ishođenju potrebnih dozvola. 

Radovi na sanaciji odlagališta započeli su 2004.god. i izvode se etapno. Do sada su na odlagalištu otpada izgrađeni sljedeći sadržaji: ograda, prometno-manipulativni prostor, kolna vaga, zidani objekt za zaposlene, sve kasete za odlaganje otpada, sustav za odvodnju procjednih voda i dvije lagune za procjedne vode. Na odlagalištu se kontinuirano grade zemljani nasipi i privremene prometnice te odzračnici za otplinjavanje.

U narednim etapama planirana je izgradnja dodatnih sadržaja iz područja gospodarenja otpadom na odlagalištu otpada Vinogradine (sortirnica otpada, kompostana,  reciklažno dvorište za građevinski otpad, odlagalište inertnog otpada, kaseta za azbestni otpad i rezervirani prostor za ostale sadržaje iz područja gospodarenja otpadom) za koje je izdana lokacijska dozvola. Trenutno je u izradi glavni projekt kompostane koji se priprema za EU financiranje, izgrađena je kaseta za azbestni otpad te se priprema ishođenje dozvole za njenu uporabu i obavljanje djelatnosti gospodarenja azbestnim otpadom. U bliskim planovima je izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad kao i kaseta za inertni otpad.

Kontrola odlagališta

Na odlagalištu Vinogradine prati se stanje okoliša sukladno odredbama Rješenja o okolišnoj dozvoli klasa: UP/I-351-03/14-02/30, urbroj: 517-06-2-2-1-15-36 od 13.kolovoza 2015. i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole  klasa: UP/I 351-03/16-02/91, urbroj: 517-06-2-2-1-17-13 od 7.rujna 2017. Obavljaju se mjerenja i analize odlagališnih plinova, procjednih, podzemnih, oborinskih i površinskih voda, prati stabilnost tijela odlagališta geodetskim izmjerama slijeganja i mjere meteorološki parametri te se izrađena izvješća dostavljaju nadležnim tijelima.

Inspekcijski nadzor odlagališta

Posljednjim inspekcijskim nadzorom zaštite okoliša utvrđeno je da Komunalac Požega d.o.o. posjeduje propisanu dokumentaciju, vodi sve propisane očevidnike o nastanku i tijeku otpada, provodi mjere zaštite okoliša sukladno rješenju iz postupka procjene utjecaja na okoliš (PUO) i Rješenju o okolišnoj dozvoli, provodi monitoring odlagališta sukladno zakonskim odredbama i uvjetima iz PUO i Rješenju o okolišnoj dozvoli te prijavljuje godišnje količine otpada u Registar onečišćavanja okoliša i Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. Zapisnikom je utvrđeno da odlagalište svojim sadržajima, opremom i postupcima gospodarenja otpadom udovoljava zakonskim propisima. 

9. Planirani objekti za gospodarenje otpadom

Izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.god. (PGO RH) planiran je regionalni koncept centara za gospodarenje otpadom po kojemu će se otpad Požeško-slavonske županije (osim Općine Čaglin) zbrinjavati u Centru za gospodarenje otpadom Šagulje u Brodsko-posavskoj županiji. Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.god. isto je potvrđeno, a novi je plan definirao u poglavlju 8. projekte važne za provedbu plana gospodarenja otpadom. Novi Planovi gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave usklađeni su s PGO RH te su u njima definirani svi objekti za gospodarenje otpadom važni za provedbu mjera i dostizanje zadanih ciljeva. 

Komunalac Požega d.o.o. predložio je uvrštavanje u prostorne planove JLS sljedećih lokacija za objekte namijenjene gospodarenju otpadom:

na lokaciji odlagališta „Vinogradine“ 

● komunalno servisne građevine za djelatnost gospodarenja otpadom i ostale  komunalne djelatnosti

● građevine za odlaganje otpada (odlagalište za neopasni otpad, kazetu za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest i sl.)

● građevine za sakupljanje otpada (reciklažno dvorište, skladište neopasnog otpada, skladište opasnog otpada, pretovarnu stanicu i sl.)

● građevine za obradu otpada (sortirnicu, kompostanu, postrojenje za obradu otpada i sl.)

u Industrijskoj ulici u Požegi na k.č.br. 470/6  k.o. Požega 

● građevinu za sakupljanje otpada (reciklažno dvorište)

u Industrijskoj ulici u Požegi na k.č.br. 470/2 k.o. Požega 

● komunalno servisne građevine za djelatnost gospodarenja otpadom i ostale komunalne djelatnosti

● građevine za sakupljanje otpada (skladište neopasnog otpada i sl.)

● građevine za obradu otpada (sortirnicu, građevinu za pripremu otpada za ponovnu uporabu i sl.)

u Poduzetničkoj zoni u Pleternici 

● građevinu za sakupljanje otpada (reciklažno dvorište)

na lokaciji u Vidovcima

● građevine za gospodarenje građevnim otpadom (komunalno servisne građevine za gospodarenje građevnim otpadom, građevine za odlaganje građevnog otpada, građevine za sakupljanje građevnog otpada (reciklažno dvorište, skladište građevnog otpada i sl.), građevine za obradu građevnog otpada i sl.)

10. Edukacija o postupanju s otpadom

U cilju smanjenja i sprječavanja nastanka otpada Komunalac Požega d.o.o. kontinuirano izrađuje edukativne materijale i provodi edukativne radionice koje nastoje pridonijeti razvijanju ekološke svijesti svih građana i promicanju razvrstavanja otpada u domaćinstvima, vrtićima, školama, svim poslovnim i gospodarskim subjektima. Isto tako, na internetskoj stranici www.komunalac-pozega.hr objavljuju se edukativni materijali, obavijesti i novosti vezane za aktivnosti na području gospodarenja otpadom gdje građani mogu dobiti sve informacije, upoznati se s planovima odvoza otpada (komunalnog, reciklabilnog, glomaznog), educirati se vezano za izdvajanje korisnih vrsta otpada, kompostiranje i pripremu za odvoz glomaznog otpada. Komunalac Požega d.o.o. redovno ažurira svoje stranice tako da građani mogu na vrijeme dobiti sve informacije.

Obavještavanje vezano za sve aktivnosti gospodarenja otpadom provode se i putem medija – lokalnog radija, tiska, web portala.

Komunalac Požega i nadalje planira provoditi sustavnu edukaciju građana, učenika i vrtićke djece, izradu promidžbenih i edukacijskih materijala, kontinuirano obavještavati javnost o svim aktivnostima vezanim za okoliš, kreirati informacije i ekološke poruke u suradnji sa školama, ustanovama i tvrtkama i sl., a sve s ciljem poticanja svakog pojedinca u društvu na smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada te pravilno postupanje s otpadom.

pdfOpći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada302.54 KB

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Požege2.23 MB

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pleternice2.23 MB

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kutjeva2.23 MB

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brestovac2.23 MB

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakšić2.23 MB

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaptol2.23 MB

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika2.23 MB

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Čaglin2.23 MB