požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Donacije i sponzorstva

Temeljem čl. 10. st. t. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( NN 25/13) tijela javne vlasti među koje pripada i Komunalac Požega d.o.o. kao trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, obvezna  su na internetskim stranicama objaviti informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa na godišnjoj razini.

Poradi zakonske obveze objave dodijeljenih potpora ili donacija Komunalac Požega d.o.o. objavljuje uvjete i način postupanja po dostavljenim zahtjevima za dodjelu potpora ili donacija.

1. Postupak započinje dostavom zahtjeva za dodjelu donacije ili potpore.
Zahtjev mora sadržavati slijedeće podatke: naziv podnositelja zahtjeva,  adresa, web adresa, OIB, matični broj, naziv poslovne banke , broj žiro- računa, osobu za kontakt, telefon, e-mail i odgovornu osobu.
2. Pored osnovnih podataka zahtjev obvezno sadrži podatke :
- status podnositelja ( javna ustanova, udruga, trgovačko društvo, organizacija i sl.), 
- opis donacije ( naziv projekta, svrha, kratki opis projekta i traženi iznos donacije ) te naziv kategorije za koje se traži donacija ( npr. sport, obrazovanje, kultura, zaštita okoliša i sl. ),
- zahtjev se dopunjuje prilozima koji su u svezi podnesenog zahtjeva ili dopunjuju sam zahtjev, odnosno upućuju na svrhu donacije ili projekta,
 
3. Svaki zahtjev mora se upotpuniti podacima o poslovanju, financijskom poslovanju podnositelja u prethodnoj godini, rješenje o registraciji nositelja projekta, potvrda o nekažnjavanju za odgovornu osobu podnositelja te eventualno i druge podatke. 
 
4. Primatelj donacije obvezan je dostaviti dokaz o realizaciji dodijeljenih sredstava.             

O podnešenim zahtjevima koji udovoljavaju naznačenim uvjetima odlučuje Nadzorni odbor Komunalca Požega d.o.o., koji daje odobrenje Upravi Društva za dodjelu donacije ili potpore.