Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Propisi

TRGOVAČKA DRUŠTVA
1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13)
2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11 i 148/13)
3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12)
4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11)
 
RAČUNOVODSTVO
5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 109/07, 125/11 i 54/13)
6. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)
8. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12 i 144/12)
9. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,  22/12 i 148/13)
10. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12 i 160/13)
11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13),
12. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13 i 160/13),
13. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13 i 148/13),
14. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13)
15. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12)
16. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)
 
JAVNA NABAVA
17.  Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13)
18. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12)
19. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
20. Zakon o državnoj komisiji za komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13 i 127/13)
21. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 6/12)
22. Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ broj 6/12)
23. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12)
24. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 10/12)
 
RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
25. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)
26. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)
27. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 37/11)
28. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12)
29. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 67/10)
30. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
31. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)
32. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12)
33. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
34. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
35. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“ broj 114/02 i 126/03)
36. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
37. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
38. Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“ broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09)
39. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13)
40. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07 i 41/08)
41. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13 i 137/13)
42. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11)
43. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 67/09, 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11, 16/11, 87/11, 137/11, 39/12, 69/12, 126/12, 38/13, 77/13, 101/13, 103/13, 119/13 i 125/13-ispr.)
 
GROBLJE
44. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12),
45. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94)
46. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
47. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
 
OTPAD
69. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
70. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13)
71. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 35/08),
72. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj  117/07, 111/11, 17/13 i 62/13),
73. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  23/14)
74. Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom („Narodne novine“ broj 32/98)
75. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada sa katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“ broj 50/05 i 39/09)
76. Pravilnik o vrstama otpada („Narodne novine“ broj 27/96, 50/05 i 23/07)
77. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom („Narodne novine“ broj 123/97, 112/01, 23/07 i 45/07)
78. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i 86/13)
79. Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 42/07)
80. Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 58/11)
81. Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 89/08)
82. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05)
83. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine („Narodne novine“ broj 85/07, 126/10 i 31/11)
84. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13)
85. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
(„Narodne novine“ broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13)
86. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13)
87. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
88. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13)
89. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13)
90. Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 129/11 i 137/11)
 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI
91. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)
92. Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12)
93. Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12-proč.tekst)
94. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 28/2013)
95. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 i 56/13),
96. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11)
97. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
98. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13-ispr.)
99. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08 i 61/11)
100. Zakon o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ broj 155/13)
101. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 155/13)
102. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati