Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.)

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.)

lenta kompostana

Komunalac Požega d.o.o. potpisao je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (Referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.).

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike doprinijet će unaprjeđenju i proširenju sustava odvojenog prikupljanja otpada koji je uspostavio Komunalac Požega d.o.o. na području 8 jedinica lokalne samouprave, stvaranju preduvjeta za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog otpadnog papira, kartona i plastike od miješanog komunalnog otpada, povećanju stope odvojenog sakupljanja otpada na području navedenih JLS, smanjenju količine otpada na odlagalištu Vinogradine, s naglaskom na smanjenje količine biorazgradivog otpada (papira i kartona), a time i CO2, te očuvanju prirodnih resursa. Isto tako, nabavom dvokomornog komunalnog vozila smanjit će se emisija ispušnih plinova u atmosferu. Istovremenim prikupljanjem dvije vrste otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada, a time i troškovi društva.

Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. koje provodi djelatnost gospodarenja otpadom na području 8 JLS (Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika).

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

  • Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike
  • Informiranje i vidljivost projekta
  • Provedba horizontalnih načela

Krajnji korisnici nakon provedbe projekta su komunalno društvo te korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada – domaćinstva i gospodarski subjekti na području 8 jedinica lokalne samouprave (gradova Požege, Pleternice i Kutjeva i općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika) Požeško-slavonske županije od kojih će se nabavljenim komunalnim vozilom preuzimati i odvoziti odvojeno prikupljeni otpadni papir, karton i plastika.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0054) potpisan je 23. prosinca 2020. godine.

Razdoblje provedbe Projekta je do 23. studenog 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, tj. 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

 kamion inf.ponuda1

(Foto: Ilustrativne fotografije)

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati