Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Počinje sanacija centralnog križa na Groblju sv. Ilije

Na Groblju sv. Ilije u Požegi uočena su velika oštećenja kompleksa centralnog križa podignutog hrvatskim braniteljima na novijem južnom dijelu groblja.
Kako je centralni križ mjesto pijeteta na kojem se održavaju misni obredi, polažu vijenci i pale svijeće pri obilježavanju značajnih blagdana i obljetnica spomena na poginule hrvatske branitelje, u ponedjeljak, 24. rujna 2018. godine započinju radovi njegove sanacije.

Investitor sanacije centralnog križa na Groblju sv. Ilije je Grad Požega, a radove provodi Komunalac Požega d.o.o. prema Ugovoru o izvođenju radova na gradskim grobljima za 2018. godinu.

Vrijednost radova procijenjena je na 200 tisuća kuna (bez PDV-a).
Sanacija centralnog križa obuhvaća izvođenje sljedećih radova:
- sanaciju i zaštitu križa
- popravak i uređenje metalnih (brončanih) elemenata
- oblaganje kamenom stepeništa, podesta i postamenta križa
- ugradnju rasvjetnih tijela

Osim ovih radova, planirana je izrada sustava drenaže oborinskih voda oko križa te zamjena betonskih opločnika na platou ispred križa.

Odvoz glomaznog otpada 22. rujna 2018.

U subotu, 22. rujna 2018. Komunalac Požega d.o.o. odvozit će glomazni otpad iz ulica:

- A. Hebranga, Hrvatskih branitelja, Iločka, Mlinska, Osječka, Ratarnička

- A.G. Matoša, I. Mažuranića, M. Krleže, O. Kučere, R. Boškovića, S. Kolara, T. Ujevića, V. Radauša, V. Nazora, Vodovodna

- A. Mihanovića, Cvjetna, Dalmatinska, D. Cesarića, Domobranska, Dr.F. Potrebice, I.G. Kovačića, J.E. Tomića, J. Pavičića, J. Runjanina, J. Kempfa, M. Gupca, Orljavska, Primorska, Slavonska, V. Babukića, Županijska

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka 21.9.2018. u 13:00, na tel. broj 316 – 878. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!

Plan odvoza glomaznog otpada: https://komunalac-pozega.hr/v7/v11/images/Plan-odvoza-glomaznog-otpada-na-podrucju-grada-Pozege_2018.pdf

Popis vrsta glomaznog otpada pogledajte na https://komunalac-pozega.hr/v7/v11/images/NAPUTAK_O_GLOMAZNOM_OTPADU.pdf

Odvoz glomaznog otpada 15. rujna 2018.

Komunalac Požega d.o.o. nastavlja s odvozom glomaznog otpada. U subotu, 15. rujna 2018. glomazni će se otpad odvoziti iz ulica: Bana Borića, Bana Emerika Derenčina, Bana Josipa Jelačića, Bana Pavla Šubića, Bana Petra Berislavića, Grgura Ninskog, Kneza Domagoja, Kneza Ljudevita Posavskog, Kneza Mislava, Kneza Trpimira, Kneza Višeslava, Kralja Držislava, Kralja Krešimira, Kralja Petra Svačića, Kralja Tvrtka i  Kralja Zvonimira te iz naselja Alaginci, Golobrdci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Šeovci i Turnić.

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka 14.9.2018. u 13:00, na tel. broj 316 – 878. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!

Plan odvoza glomaznog otpada: https://komunalac-pozega.hr/v7/v11/images/Plan-odvoza-glomaznog-otpada-na-podrucju-grada-Pozege_2018.pdf

Popis vrsta glomaznog otpada pogledajte na https://komunalac-pozega.hr/v7/v11/images/NAPUTAK_O_GLOMAZNOM_OTPADU.pdf

 

Odvoz glomaznog otpada 8. rujna 2018.

Komunalac Požega d.o.o. od subote kreće s odvozom glomaznog otpada na području Požege i prigradskih naselja te općina i gradova na području Požeštine.

8. rujna 2018. glomazni će se otpad odvoziti iz domaćinstava s područja MO Ciglana i to u ulicama: Ante Starčevića, Eugena Podubskog, Fra Grge Martića, Fra Grgura Čevapovića, Fra Kaje Adžića, Hermine Tomić, Ive Čakalića, Josipa Andrića, Josipa Paviševića, Milke Trnine, Pavla Radića, Rudinska, Svetog Leopolda Mandića, Vilima Justa, Vilme Nožinić, Zelena, Zinke Kunc, Zrinska, Đure Basaričeka Dr. Ivana Pernara te iz naselja Bankovci, Krivaj, Kunovci, Marindvor, Novi Štitnjak i Štitnjak.

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka 7.9.2018. u 13:00, na tel. broj 316 – 878. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!

Raspored odvoza glomaznog otpada možete pogledati na https://komunalac-pozega.hr/v7/v11/images/Plan-odvoza-glomaznog-otpada-na-podrucju-grada-Pozege_2018.pdf

 

                                                                                                    

Predstavljen novi sustav evidentiranja odvoza komunalnog otpada: Korisnici na kućne adrese dobivaju Izjave o korištenju usluge

Komunalac Požega d.o.o. danas je, Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, započeo s dostavom na kućne adrese korisnika po dva primjerka Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Izjave ujedno vrijede kao Ugovor između Komunalca i pojedinog korisnika usluge.

Prve su izjave podijeljene u MO Orljava u Požegi, a nakon toga slijedi dostava i u ostalim MO na području svih 8 jedinica lokalne samouprave.
U novom sustavu koji će se primjenjivati od 1.11.2018. godine obračun cijene usluge za domaćinstva koja prihvaćaju kućno kompostiranje biorazgradivog otpada sastoji se od :
- CMJU – cijena minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) – iznosi 40,68 kn/mjesečno
- Cijena pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad (varijabilni dio) – iznosi 5,42 kn/pražnjenju za posudu 120 l
- Ugovorna kazna – definirana cjenikom za razne prekršaje korisnika.

Za ovakav način obračuna usluga Komunalac ima obvezu označiti sve spremnike odgovarajućom oznakom (bar kod), evidentirati sve korisnike usluga i postaviti opremu za evidentiranje pražnjenja svakog pojedinog spremnika za miješani komunalni otpad na sva vozila za odvoz komunalnog otpada, ugraditi odgovarajuću informatičku opreme itd. kako bi se postigao cilj da svatko plaća onoliko koliko otpada odloži.
Svakom korisniku usluga bit će u interesu odvajati papir, karton, staklenu i plastičnu ambalažu i posebno ih predavati Komunalcu jer će tako:
- smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada kojeg odlaže u zelenu posudu za otpad
- smanjiti svoj mjesečni račun za odvoz otpada
- pomoći u postizanju zadanih ciljeva RH – zaštiti okoliša, uštedi prirodnih resursa kroz recikliranje korisnog otpada, smanjenju količina otpada na odlagalištu, smanjenju štetnih plinova i sl.

- Prema primjerima dobre prakse iz drugih gradova smatramo kako su dva pražnjenja mjesečno dovoljna za prosječno domaćinstvo. Građani se stimuliraju na odvajanje otpada jer će svakom korisniku usluga biti u interesu odvajati papir, karton, staklenu i plastičnu ambalažu i posebno ih predavati Komunalcu. Tako će smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada koji odlažu u zelenu posudu za otpad, ali i svoj mjesečni račun za odvoz otpada, jer odvoz plavih i žutih spremnika se ne naplaćuje – istaknuo je Anto Bekić, direktor Komunalca Požega d.o.o.

- Građani koji žele odvajati otpad bit će nagrađeni manjim cijenama u odnosu na one koji te ne žele. Do kraja listopada bit će završeno i Reciklažno dvorište, mjesto na kojem će građani svakodnevno u radnom vremenu moći odložiti preko 30 vrsta sekundarnog otpada i otpadnih materijala potpuno besplatno – dodao je gradonačelnik Darko Puljašić.
Raspored odvoza korisnih vrsta otpada dostupan je na mrežnoj stranici www.komunalac-pozega.hr.

S obzirom na to da na našem području ne postoji kompostana kao ni bioplinsko postrojenje, Komunalac preporučuje opciju usluge s kućnim kompostiranjem koja je značajno povoljnija za korisnika u ukupnoj cijeni usluge. Sve JLS planiraju nabavu kompostera i podjelu istih u 2019. godini. Odvoz biootpada putem spremnika bit će omogućen tek po izgradnji kompostane na odlagalištu „Vinogradine“. Upute o kompostiranju mogu se pronaći na mrežnoj stranici Komunalca Požega.
Za pojašnjenje eventualnih nejasnoća vezano za popunjavanje Izjave moguće je nazvati Odjel za komercijalne poslove na tel. 316-880 ili tel. 316-860 (centrala).

Izgradnja reciklažnog dvorišta: Održane radionice „Vaša kanta, vaše zdravlje“

Razlika između smeća i otpada, odvajanje otpada na kućnom pragu, navike građana u gospodarenju otpadom te problem globalnog zagađenja otpadom neke su od tema o kojima je na radionici „Vaša kanta, vaše zdravlje“, održanoj u Požegi u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Požega, na lokaciji Industrijska ulica“, govorila Sonja Hlebar, voditeljica programa Udruge za održivi razvoj Hrvatske iz Koprivnice.

- Izgradnjom reciklažnog dvorišta Grad Požega omogućit će svojim građanima besplatno odlaganje otpada. Imamo stručne ljude u tvrtki Komunalac koji će znati pravilno iskoristiti sve materijale koji se daju reciklirati te tako zaštititi prirodu, a nadam se ostvariti i dobit za neke druge stvari u našem gradu. Bez edukacije i svjesnosti što sve možemo s otpadom i gdje ga možemo odložiti, ne možemo naprijed. Krenimo od svog kućnog praga kako bismo živjeli zdravije i ljepše – rekao je gradonačelnik Darko Puljašić.

Radionice će biti održane i u Kaptolu - 14. lipnja, Jakšiću - 18. lipnja i Brestovcu - 20. lipnja.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 5.003.569,54 kuna, a EU sufinanciranje iznosi 4.172.815,36 kuna.

Radionica u Kaptolu

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požega, na lokaciji Industrijska ulica“ druga radionica s ciljem informiranja javnosti o odvojenom prikupljanju otpada i važnosti reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom održana je u Kaptolu. Slijede radionice u Jakšiću i Brestovcu.

Radionica u Jakšiću

Nakon Požege i Kaptola radionica „Vaša kanta, vaše zdravlje“ održana je i u Jakšiću. Načelnik Općine Jakšić Ivica Kovačević istaknuo je da se problematikom reciklažnih dvorišta u toj općini bave već nekoliko godina te da će Općina Jakšić uskoro morati imati vlastito reciklažno dvorište.

„Europa nas je prisilila da počnemo razmišljati o okolišu, hvala joj na tome“, dodao je Kovačević.

Radionica u Brestovcu

Posljednja u nizu edukativnih radionica „Vaša kanta, vaše zdravlje“ održana je u Brestovcu. Uz Sonju Hlebar, voditeljicu programa Udruge Za Održivi Razvoj Hrvatske iz Koprivnice, autoricu radionice „Vaša kanta Vaše zdravlje“, okupljene su u Općinskoj vijećnici, pozdravili predstavnici EU ureda Grada Požega i načelnik Općine Brestovac, Zdravko Mandić. Prema planu izgradnje i opremanja reciklažno dvorište bi s radom trebalo početi u prosincu ove godine, a edukacijom stanovništva prikupljeni odvojeni otpad povećao bi se za čak 780 tona.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 5.003.569,54 kuna, a EU sufinanciranje iznosi 4.172.815,36 kuna.

 

Radionica o odvajanju otpada na Sovskom jezeru

Suradnjom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije i Komunalca Požega d.o.o. na Sovskom jezeru, u čaglinskom kraju, postavljeni su kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada i košarice za otpad.

Sovsko jezero jedinstveni je primjerak prirodnog jezera u brdskom području kontinentalne Hrvatske i smješteno je na padinama Dilja. Prije 30 godina proglašeno je zaštićenim krajolikom, a danas je to lijepo uređeno prirodno okruženje na koje navraćaju planinari i brojni zaljubljenici u prirodu. Kako bi se sačuvala čistoća okoliša Komunalac Požega d.o.o. osigurao je kontejnere i košarice za otpad koji su postavljeni na ulazu i oko samog jezera.

Učenici 3. i 4. razreda čaglinske Osnovne škole Stjepana Radića proveli su dan u prirodi gdje su se upoznali s ljepotama i vrijednostima Sovskog jezera. Bila je to prigoda da ih u prirodnom okruženju educiramo o odvajanju otpada nakon čega su i sami odvajali otpad u vreće određenih boja za papir, staklo i plastiku.

Dani otvorenih vrata EU projekata: Prezentacija projekta energetske obnove višestambenih zgrada

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te uz podršku Europske komisije, od 6. do 13. svibnja 2018., u sklopu Europskog tjedna, održavaju se „Dani otvorenih vrata EU projekata“. Cilj je predstaviti projekte koji su svojom provedbom doprinijeli razvoju lokalnih zajednica.

Prezentacijom projekta „Energetska obnova višestambenih zgrada“ u program obilježavanja se uključila i tvrtka Komunalac Požega d.o.o. u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijska komora Požega.

Energetskom obnovom višestambenih zgrada obuhvaćeno je 12 zgrada pod upravljanjem Komunalca Požega, devet u Požegi, dvije u Čaglinu i jedna u Kutjevu.

Ukupna vrijednost projekata je oko 11 milijuna kuna od čega Europska unija sufinancira iznos od 6,6 milijuna kuna. Četiri su zgradu u potpunosti završene. Preostale će biti završene do kraja lipnja, odnosno do kraja kolovoza.

Interes za energetsku obnovu višestambenih zgrada već su iskazali stanari zgrada koje nisu obuhvaćene obnovom ovim natječajem.

Predstavnicima Komunalca Požega d.o.o. postavljali su brojna pitanja, ponajprije vezana za otvaranje novog natječaja, dokumentaciju koju je potrebno pripremiti te poteškoće na koje nailaze stanari tijekom obnove.

Prezentaciju su održali predstavnici Komunalca, direktor Anto Bekić, Jasna Relić, rukovoditeljica Razvojno-tehničkog sektora, Tomislav Didović, voditelj odjela za održavanje sustava grijanja, dimnjačarstvo i stanoupravljanje,  Lidija Galić, referentica za edukaciju i odnose s javnošću te Krunoslav Sontaki, dipl. ing. građ. iz tvrtke Zajednički projektantski ured d.o.o. koji je predstavnicima zgrada dao konkretna pojašnjenja vezana za odabir materijala, tijek obnove i mogućnosti u provođenju mjera energetske učinkovitosti.

Po završetku prezentacije koja je održana u zgradi Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Požega, sudionici radionice obišli su radove na višestambenoj zgradi u Ulici dr. Vlatka Mačeka 12.

 

 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati