požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Stiropor nije plastična ambalaža, a park nije reciklažno dvorište

Odvajanje otpada zakonska je obveza građana. Komunalac Požega stvorio je preduvjete korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za odvajanje otpada „na kućnom pragu“. Korisnicima su podijeljene plave posude za odvajanje papira i kartona, žute vreće za plastiku, zelene za staklo i komposteri onima koji su iskazali interes za kompostiranje.

U tijeku je podjela žutih posuda za odvajanje plastične ambalaže iz kojih će odvoz krenuti početkom 2022. godine dolaskom dvokomornog komunalnog vozila za istovremeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike. Do tada građani plastiku odlažu u žute vreće koje su dobili na kućne adrese.

Iako su na žutim vrećama istaknute vrste plastične ambalaže koje se u njih odlažu, neki ih koriste za odlaganje stiropora. Kako stiropor nije korisni otpad, ne odlaže se u žute vreće i ne odvozi se u sklopu Rasporeda odvoza korisnog otpada iz domaćinstava, korisnici ga trebaju odvesti i besplatno zbrinuti u reciklažno dvorište. Nažalost, nesavjesnom građaninu je jednostavnije bilo odvesti ga i baciti u park pored Orljave iako mu je reciklažno dvorište samo kilometar dalje.

Apeliramo na sugrađane da se pridržavaju uputa o odvajanju korisnog otpada te da za ostale vrste otpada koriste reciklažno dvorište.

Odvajanjem otpada čuvamo okoliš, smanjujemo količine odloženog otpada na odlagalištu i možemo utjecati na iznose na računima za odvoz i zbrinjavanje otpada.